Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tại sao quét khi điều khiển đầu vào một phần của sức mạnh kiểm soát, Scan vào tập thứ hai của đầu tiên LED khi các đèn LED không thể bị phá hủy hoàn toàn?

May 07, 2015

Bộ điều khiển máy quét đã bị ngắt kết nối từ điện cung cấp điện áp đầu vào, nhưng do bên trong việc cung cấp điện điện phân tụ có một quá trình xả, nó sẽ giữ toàn bộ quyền lực tiếp tục làm việc và trong một khoảng thời gian, đèn điện LED của nhóm sẽ trì hoãn cho một số thời gian để hoàn toàn phá hủy, như vậy sau khi một tập thứ hai của ánh sáng LED , LED nhóm đầu tiên không bị phá hủy.


Trong dự án LED, quét điện đầu ra của bộ điều khiển phải được kiểm soát với cá nhân LED Đèn đầu vào dòng là giữa nhóm, quyền lực này không ảnh hưởng đến LED đội hàng đầu. Quá trình quét tất cả các đèn thiết lập để đồng bộ hóa.