Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Gợn hiện tại của cuộc sống LED của bị ảnh hưởng?

May 07, 2015

Gợn của ảnh hưởng LED đời phụ thuộc vào kích thước và số lượng mỗi dòng. Chi nhánh số dẫn cùng một trường hợp, lớn hơn gợn LED tuổi thọ ngắn hơn; Các trường hợp tương tự, chi nhánh số LED gợn thêm có hiệu lực gợn trên LED nhỏ hơn, dài hơn cuộc sống.

Ví dụ: cung cấp năng lượng đầu ra điện áp của 12V, sắc nét Crest-500Mv cao điểm, mỗi chi nhánh LED số là 4

1, mà không có một gợn với điều kiện của mỗi LED để chịu được áp 12 ÷ 4 viên = 3V

Mỗi LED sau đợt 2 và chồng gợn chịu được điện áp (12V ÷ 0.5V) ÷ 4 viên = 3.12V