Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thảo luận về thực hành tốt nhất bảo vệ cho LED mạch

May 07, 2015

LED ánh sáng trắng một phần của thiết bị điện áp-nhạy cảm, có trụ sở tại các công việc thực tiễn để tối đa là 20mA của hiện tại, nhưng thường xuyên nhất do sự gia tăng hiện tại khi làm việc với tất cả các loại lý do, nếu không có các biện pháp bảo vệ thực hiện, điều này hiện nay tăng vượt quá một số tiền nhất định của thời gian, và sau đó dẫn thiệt hại.


Đèn LED nguyên nhân gây ra những thiệt hại gây ra là như sau:

1, nguồn cung cấp điện áp cành.

2, một thành phần hoặc in trong một dòng ngắn mạch trong dòng, hoặc dây dẫn khác để tạo thành một con đường LED nguồn cung cấp một phần ngắn mạch, làm cho nơi này điện áp tăng.

3, một thiệt hại LED nguyên nhân dẫn đến chập vì chất lượng của họ, thả điện áp của nó sẽ vượt qua trên để LED khác.

4, đèn ở nhiệt độ là quá cao, do đó, LED có xấu đi.

5, đèn vào nước, nước là điện dẫn điện.